REGULAMIN PLATFORY HANDLOWEJ DT Dolny Śląsk Sp. z o.o.

 

1. Platforma jest dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi firma DT Dolny Śląsk sp. z o. o. podpisała umowy handlowe oraz którzy zaakceptowali niniejszy regulamin.

 

2. Warunki dostaw i płatności zawarte są w umowie handlowej.

 

3. Platforma działa na dowolnym komputerze z przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet.

 

4. W celu skorzystania z platformy kontrahent powinien zgłosić się do Biura Obsługi Klienta firmy DT Dolny Śląsk sp. z o.o. aby otrzymać login i hasło dostępu do platformy handlowej. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów realizacji niniejszego regulaminu, a także poszczególnych zamówień.

 

5. Kontrahent może modyfikować zamówienie do czasu jego ostatecznej akceptacji.

 

6. Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość wysłanego zamówienia.

 

7. Jeżeli Kontrahent ma niezapłacone faktury, których termin płatności minął, nowe zamówienia zostaną zrealizowane po uregulowaniu wszystkich przeterminowanych należności wobec DT Dolny Śląsk sp. z o.o.

 

8. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

 

9. Firma DT Dolny Śląsk sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Kontrahentów za brak możliwości korzystania z platformy, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.

 

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Kontrahenta i obowiązuje przez czas nieokreślony.

 

11. Firma DT Dolny Śląsk sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, a w szczególności dostępności oraz warunków dotyczących korzystania z platformy. Zmiana regulaminu może nastąpić przez umieszczenie na stronie internetowej platformy nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej platformy. Kontrahent jest zobowiązany do bieżącego monitorowania publikowanych zmian regulaminu. W razie niezaakceptowania zmian Kontrahentowi przysługuje odstąpienie on niniejszego regulaminu w terminie 14 dni od daty publikacji nowego regulaminu. Odstąpienie on niniejszego regulaminu musi nastąpić w formie pisemnej.

 

12. Akceptując niniejszym regulamin Kontrahent zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie zamówienia poprzez platformę jest równoznaczne z akceptacją aktualnego regulaminu.